กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/697
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม เปปทีน และ เบรนฟิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A comparison of factor affect comsumption behavior of Peptine and Brainfit beverage in Bangkok Metropolis
Advisor : รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
ผู้แต่ง: ศิริพร จำปาวัลย์
Keywords: พฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้บริโภค--ทัศนคติ
เครื่องดื่ม--การตลาด
วันที่เผยแพร่: 24-กัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/697
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Siriporn_J.pdf2.13 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น