กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/685
ชื่อเรื่อง: ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Product, sales promotion and lifestyles affecting buying behavior toward Thai edition of foreign women magazine of women in Bangkok Metroplis
Advisor : พนิต กุลศิริ
ผู้แต่ง: ปิยรัตน์ บุญสุข
Keywords: พฤติกรรมผู้บริโภค ;
ผู้บริโภค--การตัดสินใจ ;
วารสาร--การตลาด
วันที่เผยแพร่: 20-กัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/685
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Piyarat_B.pdf995.18 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น