กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/661
ชื่อเรื่อง: วิจัยและพัฒนาชุดเครื่องเรือนเก็บของเล่นแบบถอดประกอบสำหรับเด็กวัย 3 - 5 ปี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Research and development of knockdown furniture for 3 - 5 years old students
Advisor : พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
สินีนาถ เลิศไพวัน
ผู้แต่ง: อาทิตย์ เปล่งขำ
Keywords: เครื่องเรือน -- การออกแบบและการสร้าง
การออกแบบเครื่องเรือน
ของเล่น
วันที่เผยแพร่: 17-กัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/661
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:DesIn-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Arthit_P.pdf6 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น