กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/624
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Lifestyle and behavior toward airlines distribution channel selection of consumers in Bangkok
Advisor : พนิต กุลศิริ
ผู้แต่ง: ชนิดา ทองแสน
Keywords: พฤติกรรมผู้บริโภค
รูปแบบการดำเนินชีวิต
เครื่องบิน--ตั๋ว
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/624
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chanida_T.pdf1.19 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น