กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/621
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors influencing cigarettes purchase of women in Bangkok Metropolis
Advisor : พนิต กุลศิริ
ผู้แต่ง: ธีระ อัศวินวรรณเหม
Keywords: พฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้บริโภค--การตัดสินใจ
สตรี--การสูบบุหรี่และยาสูบ
บุหรี่--แง่สังคม
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/621
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Theera_A.pdf1.28 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น