กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/620
ชื่อเรื่อง: แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รุ่นซีเอ็นจี (CNG) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Consumers buying decision behavior trend on CNG in Bangkok Metropolitan Area
Advisor : รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
ผู้แต่ง: มธุสร คัมมกสิกิจ
Keywords: ผู้บริโภค--ทัศนคติ ;
ผู้บริโภค--ทัศนคติ ;
รถยนต์--การตลาด
วันที่เผยแพร่: 12-กัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/620
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Mathusorn_K.pdf1.12 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น