กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/619
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตร The 1 card ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting consumer behavior on using the one card in Bangkok Metropolitan
Advisor : สุพาดา สิริกุตตา
ผู้แต่ง: ธนัฐดา ภิญโญธนาดิฐ
Keywords: พฤติกรรมผู้บริโภค
ความภักดีของลูกค้า
บัตรThe 1 card
วันที่เผยแพร่: 12-กัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/619
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Thanutda_P.pdf1.33 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น