กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/610
ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การโคลนและวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนสำหรับแบคทีริโอซิน และ 16S rDNA จาก Lactococcus lactis subsp. lactis FFL17-2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Cloning and DNA sequence analyses of a gene encoding bacteriocin and 16S rDNA from Lactococcus lactis subsp. lactis FFL17-2
ผู้แต่ง: ประวัติ อังประภาพรชัย
Keywords: แบคทีเรียแลคติค
Lactococcus lactis
FFL17-2
แบคทีริโอซิน
16S rDNA
NisB
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/610
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bio-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Prawat_A_R413781.pdf378.58 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น