กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/5040
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Quality of Work Life Affected Organizational Commitment Among Academic Supporting Staff at Srinakarinwirot University
ผู้แต่ง: ชินกร น้อยคำยาง
ปภาดา น้อยคำยาง
Keywords: คุณภาพชีวิตการทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
Organizational Commitment
Quality of Work Life
วันที่เผยแพร่: 2559
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/5040
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chinnakorn_N_R405607.pdf783.34 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น