กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4524
ชื่อเรื่อง: ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นย่าน Community Mall ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Service marketing mix and behavior toward Japanese Restaurants in Community Mall of customers in Bangkok Metropolis
Advisor : พนิต กุลศิริ
ผู้แต่ง: กนกพรรณ สุขฤทธิ์
Keywords: ผู้บริโภค--การตัดสินใจ
พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการตลาด
ร้านอาหารญี่ปุ่น--การตลาด
วันที่เผยแพร่: 29-ธัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4524
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kanokpan_S.pdf2.93 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น