กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4517
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวกายยี่ห้อยูเซอริน ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Influence of marketing mix factors of barnd loyalty and purchasing behavior of Eucerin lotion at private private hospitals in Bangkok metropolitan area
Advisor : ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
ผู้แต่ง: พรทิพย์ วิวิธนาภรณ์
Keywords: ความภักดีต่อชื่อตราผลิตภัณฑ์
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
การซื้อสินค้า--การตัดสินใจ
เครื่องสำอาง--การตลาด
วันที่เผยแพร่: 29-ธัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4517
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Porntip_V.pdf2.42 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น