กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4460
ชื่อเรื่อง: ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่องลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of providing integrated learning approach emphasizing on group process on mathematical academic achievement, communication abilities, and group working behavior on "Sequence and series" of matthayomsuksa V students
Advisor : สุณิสา สุมิรัตนะ
สมชาย ชูชาติ
ผู้แต่ง: พรภัทร สินดี
Keywords: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอนแบบบูรณาการ
กระบวนการกลุ่ม
วันที่เผยแพร่: 26-ธัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4460
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pornpat_S.pdf1.62 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น