กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4433
ชื่อเรื่อง: การรับรู้ คุณภาพการบริการ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อโครงการครอบครัวสุขสันต์ กับบริการขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Perception, services quality and consumers' behavioral trend toward the happy family project with the Bangkok mass transit authority service
Advisor : สุพาดา สิริกุตตา
ผู้แต่ง: ทศพร ไตรเกียรติภูมิ
Keywords: พฤติกรรมผู้บริโภค
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
วันที่เผยแพร่: 26-ธัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4433
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Thosaporn_T.pdf2.42 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น