กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4351
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A comparative study of factors influencing tourist behaviors at Amphoe Phra Nakhon Sri Ayutthaya between Thais and foreigners
Advisor : ธนภูมิ อติเวทิน
ผู้แต่ง: วิภาพรรณ ดาราฉาย
Keywords: การท่องเที่ยว
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยว--ไทย--พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
วันที่เผยแพร่: 25-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4351
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wipapan_D.pdf12.76 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น