กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/434
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors influencing corporate social responsibility image and relationship between corporate social responsibility image and customers' behavior of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok Metropolitan Area
Advisor : ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
ผู้แต่ง: สุชาดา กิจบรรเจิดจรัส
Keywords: ธนาคารไทยพาณิชย์--บริการลูกค้า ;
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ;
ภาพลักษณ์บริษัท
วันที่เผยแพร่: 29-สิง-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/434
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Suchada_K.pdf1.39 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น