กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4304
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการถ่ายภาพสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of Web-based instructional on Photography for Educational Communication Technology, Undergraduated students, Srinakharinwirot University
Advisor : รัฐพล ประดับเวทย์
ผู้แต่ง: พรทิพย์ ชูศรี
Keywords: การถ่ายภาพ--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
อินเตอร์เน็ตในการศึกษา
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
วันที่เผยแพร่: 25-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4304
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pornthip_C.pdf6.98 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น