กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4270
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A development of learning activity package on health effects of global warming for matthayomsuksa 3 students
Advisor : สนอง ทองปาน
อัมพร กุญชรรัตน์
ผู้แต่ง: กฤษณา ฟ้าคนอง
Keywords: ภาวะโลกร้อน--การสอนด้วยสื่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ความตระหนัก
วันที่เผยแพร่: 11-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4270
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Krisana_F.pdf18.9 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น