กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4244
ชื่อเรื่อง: สัญลักษณ์และบทบาทหน้าที่ในพีธีนมัสการพระเจ้าของคริสตจักรประชาร่วมใจ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An analysis of symbols and function in the Worship of Pracharuamchai Church Bangkoknoi, Bangkok
Advisor : วิชชุกร ทองหล่อ
ดวงเด่น บุญปก
ผู้แต่ง: สุทธิดา โชติกธรรม
Keywords: นิกายโปรเตสแตนต์ -- พิธีกรรม
คริสตศาสนา -- พิธีกรรม
คริสตศาสนา -- สัญลักษณ์
การบูชา (คริสต์ศาสนา) -- เพลงและดนตรี
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- คริสต์ศาสนา
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4244
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Tha-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sutthida_C.pdf26.71 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น