กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4242
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผู้ป่วยไตวายเรื้่อรังระยะท้าย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors relted to self care agency and happiness of the end stage renal disease patients
Advisor : ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
ผู้แต่ง: กนิษฐา จันทรคณา
Keywords: ไตวายเรื้อรัง--ผู้ป่วย--การดูแล
ผู้ป่วย--สุขภาพจิต
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4242
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:DevPsy-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kanittha_J.pdf757.29 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น