กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4204
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าแห่งตน และการรับรู้ความสามารถของตน ที่มีต่อความยืดหยุ่นทางอารมณ์ของนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of social support, self esteem and self-efficacy on resilience of students in Nonthaburi Province
Advisor : วิธัญญา วัณโณ
ผู้แต่ง: สุคนธ์จิต อุปนันชัย
Keywords: อารมณ์--แง่จิตวิทยา
ความนับถือตนเองในเด็ก
ความยืดหยุ่นทางอารมณ์และจิตใจ--แบบทดสอบ
การรับรู้ตนเอง
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4204
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:DevPsy-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sukonjit_U.pdf1.54 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น