กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4197
ชื่อเรื่อง: การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Management of student development activities in Muang Ang Thong Municipal Schools
Advisor : จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
ผู้แต่ง: จุฑามาส โกมลมรรค
Keywords: โรงเรียนเทศบาลเมืองอ่างทอง--การบริหาร
กิจกรรมของนักเรียน--การบริหาร
กิจการนักเรียน--การบริหาร
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4197
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Juthamas_K.pdf1.06 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น