กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/412
ชื่อเรื่อง: การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ฟังก์ชัน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่คงทนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการออกแบบย้อนกลับกับการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An instructional design on mathematical function to enhance enduring understanding of grade 10 students by using backward design along with authentic learning
Advisor : ปิยวดี วงษ์ใหญ่
วิชัย วงษ์ใหญ่
ผู้แต่ง: ไพโรจน์ น่วมนุ่ม
Keywords: คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน
ฟังก์ชัน
วันที่เผยแพร่: 21-สิง-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/412
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:MathEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pairot_N.pdf20.68 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น