กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4123
ชื่อเรื่อง: การคำนวณควอซี-นอร์มอลโหมดของหลุมดำชวาร์ซชาลด์ขนาดใหญ่เชิงทอพอโลยีในปริภูมิเวลาแอนไท เดอ ซิตเตอร์ใน 4 และ 5 มิติ โดยวิธีเพอร์เทอร์เบชัน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Quasi-normal modes calculation of large topological AdS. Schwarzschild black holes in 4 and 5 dimensions by perturbation method
Advisor : สุพจน์ มุศิริ
สิริ สิรินิลกุล
ผู้แต่ง: ศุภกร สังวังเลาว์
Keywords: หลุมดำ (ดาราศาสตร์)
ดาราฟิสิกส์
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4123
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Phys-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Supakorn_S.pdf855.96 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น