กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/409
ชื่อเรื่อง: กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชั่น โดยใช้โปรแกรม C.a.R. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Instructional activities on functions by using C.a.R. program for mathayomsuksa IV students
Advisor : สายัณห์ โสธะโร
Sermsri Thaithae
ผู้แต่ง: เกวลิน เสน่หา
Keywords: คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--กิจกรรมการเรียนการสอน
ฟังก์ชัน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ฟังก์ชัน--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
วันที่เผยแพร่: 25-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/409
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Math-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kewalin_S.pdf6.61 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น