กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/408
ชื่อเรื่อง: ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A mathematics in daily life instructional package to promote the thinking skills for mathayomsuksa II students
Advisor : สายัณห์ โสธะโร
ขวัญ เพียซ้าย
ผู้แต่ง: วาสนา วงษาไชย
Keywords: คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ
นักเรียนมัธยมศึกษา--ทัศนคติ
ทักษะทางการคิด
วันที่เผยแพร่: 28-สิง-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/408
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Math-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wasana_W.pdf7.99 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น