กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4080
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of psycho-social factors effected to creative thinking of students second-level in School of Bangkok Metropolitan
Advisor : ธีระชน พลโยธา
ผู้แต่ง: วรวุธ มัสพันธ์
Keywords: ความคิดและการคิด
ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4080
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:DevPsy-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Voravuth_M.pdf2.93 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น