กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/407
ชื่อเรื่อง: กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Instructional activities focusing on mathematical reasoning on probability for mathaymsuksa III students
Advisor : อรพินท์ เจียระพงษ์ ;
อภิชัย บวรกิติวงศ์
ผู้แต่ง: ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ
Keywords: ความน่าจะเป็น--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);
ความน่าจะเป็น--กิจกรรมการเรียนการสอน ;
คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);
คณิตศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 15-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/407
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Math-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Rapeepat_K.pdf1.86 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น