กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/405
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยึดหยุ่นเรื่องเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of the matthayomsuksa I students' behvior on fluency and flexibility thinking on geometry via mathematical problem-solving and brainstorming activities
Advisor : รุ้งฟ้า จันท์จารุภรณ์ ;
ทรงชัย อักษรคิด
ผู้แต่ง: ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์
Keywords: เรขาคณิต -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ;
ความคิดและการคิด ;
เรขาคณิต -- กิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 20-สิง-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/405
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Math-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Teerachat_R.pdf4.38 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น