กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4033
ชื่อเรื่อง: ขับสายแปงของลาวโซ่ง:กรณีศึกษา นางเฉลา สระท่องฮ่วม หมู่บ้านหนองเทียม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Khobsaipeng of Loa Song :a case study of Mrs.Chalao Satonghuam at Hnongtheam Village, Sapattana Sub-District, Kamphaengsaen District, Nakhonpathom Province
Advisor : กาญจนา อินทรสุนานนท์
มานพ วิสุทธิแพทย์
ผู้แต่ง: ปรีชา นวมนาม
Keywords: ลาวโซ่ง--ความเป็นอยู่และประเพณี
เพลงพื้นเมือง--ไทย--นครปฐม
เฉลา สระท่องฮ่วม--2481--ผลงาน
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4033
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:MusEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Preecha_N.pdf3.93 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น