กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3960
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรสำหรับพนักงานใหม่ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of E-training on fundamental knowledge of the organization for new staff of Thanachart Bank Public Company Limited
Advisor : นฤมล ศิระวงษ์
ผู้แต่ง: วรัญญา วรรณกุล
Keywords: การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การฝึกอบรม--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
พนักงานธนาคาร--การฝึกอบรม
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3960
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Warunya_W.pdf2.29 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น