กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3903
ชื่อเรื่อง: ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร : กรณีศึกษางานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An ethnography of communication : a case study of boonbangfai festival at Tambon Sangming Amphoe Lueangnoktha Changwat Yasothon.
Advisor : วาสนา นามพงศ์
ดวงเด่น บุญปก
ผู้แต่ง: สุนันทา กินรีวงศ์
Keywords: ภาษาไทย--การใช้ภาษา
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา
การสื่อสาร
ภาษากับวัฒนธรรม
วัจนกรรม
การสื่อสารทางคติชาวบ้าน--ไทย
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี
วันที่เผยแพร่: 4-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3903
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Tha-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sunantha_K.pdf9.25 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น