กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3872
ชื่อเรื่อง: การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการที่สามารถพยากรณ์การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of instructional leadership elements that can predict the internal quality assurance process in Basic Education Under the Secondary Educational Service Area Office 1
Advisor : อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
อนันต์ มาลารัตน์
ผู้แต่ง: ปรตี ประทุมสุวรรณ์
Keywords: ภาวะผู้นำทางการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา--การบริหาร--พยากรณ์
วันที่เผยแพร่: 3-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3872
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdAdm-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Poratee_P.pdf10.89 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น