กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3823
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ประกอบดนตรีโมสาร์ท
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of multiple intelligences abilities of early childhood children experinecing the multiple intelligences model for learning obtained through Mozart music
Advisor : เยาวพา เดชะคุปต์
จิราภรณ์ บุญส่ง
ผู้แต่ง: วัชรินทร์ อิศรนาเวศ
Keywords: พหุปัญญา
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรีในการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 3-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3823
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wacharin_I.pdf3.48 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น