กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3743
ชื่อเรื่อง: แนวคิด "ชาตินิยม" ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Concept of "Nationalism" in history textbooks in Basic Education Core Curriculum for Basic Education in 2008
Advisor : โดม ไกรปกรณ์
ผู้แต่ง: เปรมโรจน์ บางอ้อ
Keywords: ประวัติศาสตร์--หลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ประวัติศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
อุดมการณ์ทางการเมือง
วันที่เผยแพร่: 28-สิง-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3743
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:His-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Preamroj_B.pdf3.65 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น