กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3709
ชื่อเรื่อง: การศึกษาองค์ประกอบและการเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยรูปแบบการจัด Santisuk
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of factors and enhancement desirable characteristic of living together with peace and happiness appropriate for preschoolers in Three Southern Border Provinces Thirough Santisuk experiential learning model
Advisor : ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ผู้แต่ง: จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์
Keywords: เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--ไทย(ภาคใต้)
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--การปรับพฤติกรรม
การแสดงออก (จิตวิทยา)
วันที่เผยแพร่: 28-สิง-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3709
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chiraphorn_M.pdf14.83 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น