Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 29 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การออกแบบบริการที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
2563แนะนำขั้นตอนการใช้งาน CL OpenAthensมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง; อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
2564แนะนำการใช้โปรแกรม Zotero เบื้องต้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง; อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
2562การสืบค้นปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ของ มศวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2562การดาว์นโหลดข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2563การตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม turnitin ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2563การดึงข้อมูลบรรณนุกรมจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2562การนำ Style ของมหาวิทยาลัยเข้ามายังโปรแกรม EndNoteมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2562การเปิดเข้าใช้งานโปรแกรม Endnote และตั้งค่าเบื้องต้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2562การยืมหนังสือต่อผ่านระบบ (Renew)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง