Chem-Theses : [26] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เรื่องเทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส เพื่อศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้สำหรับนิสิตปริญญาตรีปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ; ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต; ยศวดี ฐิติวร
2014-12-29การพัฒนาการทดลองเสมือนเรื่องการแยกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต; จารุวัส หนูทอง; นรชัย พิทักษ์พรชัย
2014-09-25การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่องสารละลายกรดและเบสมะยูโซ๊ะ กูโน; พรรณี ลีกิจวัฒนะ; สุรุจิรา บุญเลิศ
2014-09-11การศึกษาโมเลกุลลาร์ด็อกกิ้งและกลศาสตร์ควอนตัมของควิโนนรีดักเตส 2 เป็นเอนไซม์เป้าหมายสำหรับมะเร็งเต้านมมะยูโซ๊ะ กูโน; สิริธร สโมสร; พรรณราย ศิยะพงษ์
2014-09-11การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในนมถั่วเหลืองตัวอย่างด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงนวลละออ รัตนวิมานวงศ์; ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ; อำนาจ กะฐินเทศ
2014-09-10การเปรียบเทียบการเกิดสารประกอบไฮดรอกวีเมทิลเฟอร์ฟิวรัลดีไฮด์ในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซซันและปฏิกิริยาเมลลาร์ด และวิเคราะห์ปริมาณในเครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเกลือแร่จตุรงค์ สุคนธชาติ; ณสรรค์ ผลโภค; วีรวัฒน์ หนองห้าง
2014-09-10การศึกษาคุณลักษณะดี เก่ง มีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องโมลและปริมาณต่อโมลยงยุทะ ตัณฑุลเวสส; สมสรร วงษ์อยู่น้อย; ธิดารัตน์ จันทะโก
2014-09-10การสังเคราะห์และการทดสอบการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบเชิงซ้อนออกโซ-เปอร์ออกโซโมลิบดีนัม (VI)ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์; ธนากฤช ครุเจนธรรม
2014-09-10การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์และไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟิวรัลดีไฮด์พร้อมกันในตัวอย่างน้ำนมพร้อมดื่มด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ; จตุรงค์ จงเจริญ
2014-09-10การวิเคราะห์ปริมาณสารไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกพื้นเมืองไทยพรพิมล ม่วงไทย; นวลละออ รัตนวิมานวงศ์; วีรชัย สิงห์ทอง
2014-09-04Chemical constituents of garcinia fusca pierreSunit Suksamrarn; Prasert Pattanaprateeb; Jannarin Nontakham
2014-09-04Synthesis of copper (II), nickel (II), zinc (II) and manganese (II) complexes mixed ligand from sulfonamides of anthranilic acid and 2- , 3- , 4-Aminopyridinesสุตนันท์ ดวงสูงเนิน; Supaluk Prachayasittikul; Ratchanok Pingaew; Sutanun Doungssngnuen
2014-09-03ประสิทธิผลของการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลที่พัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปิยรัตน์ ดรบัณฑิต; อลิสา เสนามนตรี; นิติมา รุจิเรขาสุวรรณ
2014-09-03Cyclopeptide alkaloids from some ziziphus plantsSunit Suksamrarn; Prasert Pattanaprateeb; Natthakaln Lomchoey
2014-08-28การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียน เรื่องสารและการจำแนกสารที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนประกอบการ์ตูน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มะยูโซ๊ะ กูโน; กุสาวดี นาคฤทธิ์
2014-08-28โอกาสการได้รับสัมผัสซิลเวอร์ทางผิวหนังจากผลิตภัณฑ์นาโนที่มีจำหน่ายในประเทศไทยสุจิตรา ศรีสังข์; รวิวรรณ มณีรัตนโชติ; นุจรินทร์ วะสุกัน
2014-08-28การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องธาตุแทรนซิซันและธาตุกัมมันตรังสีเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มะยูโซ๊ะ กูโน; ธัญญรัศท์ สุภษร
2014-08-28การพัฒนาชุดกิจกรรมเคมีเรื่องปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปิยรัตน์ ดรบัณฑิต; รัชนก ปิ่นแก้ว; ศิริลักษณ์ วิทยา
2014-08-28การพัฒนาการทดลองเสมือนเรื่องเทคนิคการแยกสารเพื่อศึกษาประิสิทธิผลทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรีปิยรัตน์ ดรบัณฑิต; ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ; จารุวัส หนูทอง; ภัทริกา เจริญสุข
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีเรื่องเซลล์ำไฟฟ้าเคมีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายปัญญารังสิตมะยูโซ๊ะ กูโน; สกลศักดิ์ มหาพรหม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26