กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3648
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับคนที่พบในสำนวนฝรั่งเศสและสำนวนไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A comparative study of conceptual metaphors of human in French and Thai expressions
Advisor : ญาณิสา บูรณะชัยทวี
ผู้แต่ง: ชนิกานต์ วงศ์ปิยะ
Keywords: อรรถศาสตร์
อุปลักษณ์
ภาษาไทย--สำนวนโวหาร
ภาษาฝรั่งเศส--สำนวนโวหาร
ภาษาไทย--การใช้ภาษา
ภาษาฝรั่งเศส--การใช้ภาษา
วันที่เผยแพร่: 28-สิง-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3648
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ling-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chanikarn_W.pdf625.36 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น