กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3615
ชื่อเรื่อง: กระบวนการเรียนรู้ศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ของไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Process of arts learning in social and culture context of Southern Thai Border
Advisor : วิรุณ ตั้งเจริญ
วิชัย วงษ์ใหญ่
พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
ผู้แต่ง: ปัญญา เทพสิงห์
Keywords: การเรียนรู้
ศิลปะ--การศึกษาและการสอน
ศิลปะกับสังคม--ไทย (ภาคใต้)
วัฒนธรรมไทย (ภาคใต้)
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย (ภาคใต้)--การเมืองและการปกครอง
ไทย (ภาคใต้)--ความเป็นอยู่และประเพณี
วันที่เผยแพร่: 27-สิง-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3615
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:ACM-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Punya_T.pdf4.27 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น