CL-Technical Reports : [19] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจันทิรา จีนะวงค์
2564รายงานการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒธนวัฒน์ เสริฐสุวรรณกุล
2561โครงการวิจัยเรื่องปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ยั่งยืนของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิมล เมฆสวัสดิ์
2556โครงการวิจัย เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกกรรณิการ์ ชาวบ้านเกาะ
2557การติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคเหนือรัตนาพร สงวนประสาทพร
2556โครงการวิจัยเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคใต้มาลินี ภูหมั่นเพียร
2554การเสริมปกหนังสือใหม่ด้วยวัสดุที่ต่างกันจักรกริช รอดพุฒ; พงษ์ศักดิ์ เอกนาม
2559รายงานการวิจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชินกร น้อยคำยาง; ปภาดา น้อยคำยาง
2558โครงการวิจัยสถาบันเรื่องปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจรัสโฉม ศิริรัตน์
2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
2556รายงานการวิจัยแนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมัณฑนา เจริญแพทย์
2553ความสัมพันธ์ของงบประมาณการจัดซื้อหนังสือและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศิริพรรณ ตันติวัชรประกาย
2555รายงานการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสุขในการทำงานของบุคลากรในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชินกร น้อยคำยาง; ปภาดา น้อยคำยาง
2550รายงานการวิจัยการใช้วารสารภาษาไทยในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนภพรรษ สุดปาน
2552รายงานการวิจัยการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บเรื่องการสืบค้นโอแพกของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอัญชลี ตุ้มทอง; อัมพร ขาวบาง
2556รายงานผลการดำเนินงานโครงการการติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคกลางบุญสม เล้าพูนพิทยะ
2550รายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพการบริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิมล เมฆสวัสดิ์
2552รายงานการวิจัยการใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
2552รายงานการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือในฐานข้อมูลบรรณานุกรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปภาดา น้อยคำยาง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19