กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3506
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of early childhood children's multiple intelligences abilities obtained through activity according to the multiple intellgences model for learning using story telling as tools
Advisor : เยาวพา เดชะคุปต์
นิภา ศรีไพโรจน์
ผู้แต่ง: กมลวรรณ อังศรีสุรพร
Keywords: พหุปัญญา
นิทาน
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 21-กรก-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3506
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kamolwan_A.pdf3.16 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น