กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3503
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการวาดภาพต่อเติมจากภาพปะติดเป็นกลุ่ม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of social relations of young children's drawing with collage picture activities in group
Advisor : เยาวพา เดชะคุปต์
ุบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
ผู้แต่ง: จริยา สันตานนท์
Keywords: เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน
การปรับตัวทางสังคม
ศิลปะกับเด็ก
วันที่เผยแพร่: 21-กรก-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3503
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Jariya_S.pdf1.02 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น