Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556โครงการวิจัย เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกกรรณิการ์ ชาวบ้านเกาะ
2556โครงการวิจัยเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคใต้มาลินี ภูหมั่นเพียร
2557การติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคเหนือรัตนาพร สงวนประสาทพร
2554การเสริมปกหนังสือใหม่ด้วยวัสดุที่ต่างกันจักรกริช รอดพุฒ; พงษ์ศักดิ์ เอกนาม
2550รายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพการบริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิมล เมฆสวัสดิ์
2552รายงานการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือในฐานข้อมูลบรรณานุกรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปภาดา น้อยคำยาง
2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
2559รายงานการวิจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชินกร น้อยคำยาง; ปภาดา น้อยคำยาง
2558โครงการวิจัยสถาบันเรื่องปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจรัสโฉม ศิริรัตน์
2552รายงานการวิจัยการใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี