Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/30165
Title: รายงานการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ เครื่องประดับแห่งล้านนาตะวันออก : การออกแบบร่วมสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
Other Titles: Contemporary jewelry design from Eastern Lanna identity
Authors: ธนกฤต ใจสุดา
ดาวรรณ หมัดหลี
วิมลิน สันตจิต
Keywords: เครื่องประดับ
การออกแบบ
ล้านนาตะวันออก
อัตลักษณ์
เครื่องประดับร่วมสมัย
ทุนทางวัฒนธรรม
Eastern Lanna
Identity
Contemporary Jewelry
Design Strategy
Contemporary Design
Cultural Capital
Issue Date: 2566
Abstract(TH): การออกแบบเครื่องประดับในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานร่วมสมัยมากขึ้น เน้นการแสดงออกซึ่งตัวตน โดยการสะท้อนให้เห็นมุมมองและแนวคิดของนักออกแบบและศิลปินในบริบทของสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ สุนทรียะ เทคโนโลยีและวิถีชีวิต ผ่านผลงานการออกแบบที่มีอัตลักษณ์และสอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันเกิดเป็นรูปแบบใหม่ ๆ การวิจัยนี้จึงนำเสนอกลยุทธ์ และแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรมโดยมีพื้นที่ล้านนาตะวันออกเป็นกรณีศึกษา ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์อัตลักษณ์ล้านนาตะวันออกสำหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก 2) เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องประดับร่วมสมัยอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก ที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบในการต่อยอดงานออกแบบเครื่องประดับ และ3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก และประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจต่อต้นแบบเครื่องประดับ ผลวิจัยพบว่า เครื่องประดับอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออกในการวิจัยนี้ใช้กลยุทธ์ BLEND ในการออกแบบโดยพัฒนามาจากการตีความเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และตัวตนของจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก กลยุทธ์ที่นำเสนอเป็นการพัฒนาการออกแบบในลักษณะของการออกแบบผสมผสาน Hybridization โดยแนวทางในการออกแบบสร้างสรรค์มีการสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไขการออกแบบ ในการนำเสนอถึงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในฐานะตัวแทน ใน 4 องค์ประกอบ คือ 1. สีตัวแทน 2. วัสดุตัวแทน 3. ลวดลาย/รูปร่างตัวแทน และ 4 เนื้อหาเรื่องราวตัวแทน ซึ่งเป็นการสังเคราะห์ผ่านการรับรู้จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์และการลงพื้นที่ ผู้วิจัยทำการออกแบบและผลิตเครื่องประดับจำนวน 4 ชุด เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ผลการประเมินต้นแบบเครื่องประดับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับและผู้บริโภคเครื่องประดับในภาพรวมพบว่า เครื่องประดับที่พัฒนาภายใต้กลยุทธ์ BLEND สามารถแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออกได้ในเกณฑ์ ดี เป็นการพัฒนาแนวคิดก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการออกแบบเครื่องประดับ สร้างคุณค่าและมูลค่า ตอบสนองกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน อันเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาประเทศ
Abstract: Today's jewelry design looks more contemporary, emphasizing on self-expression. By reflecting the perspectives and ideas of designers and artists in the context of society, culture, ethnicity, aesthetics, technology, and way of life. Through designs that are unique and in line with current lifestyles, creating new styles. Thus, this research presents strategies and guidelines for designing contemporary jewelry from cultural capital, using the Eastern Lanna area as a case study. The objectives of this research are: 1) To study, analyze, and synthesize Eastern Lanna identity for use as a guideline for designing contemporary jewelry that reflects Eastern Lanna identity; 2) To design and create a prototype of contemporary Eastern Lanna identity jewelry. and 3) To disseminate knowledge of contemporary jewelry design with Eastern Lanna identity. and evaluate the perception and satisfaction of jewelry prototypes. The results showed that Eastern Lanna Identity jewelry in this research uses the BLEND strategy in design, developed from the interpretation of the identity, image and identity of the provinces in the Eastern Lanna group. The proposed strategy is a design development in the form of integrated design. Hybridization. The guidelines for creative design have created terms and conditions for design. In presenting the identity of each province as a representative in 4 elements: 1. representative colors 2. representative materials 3. representative patterns/shapes and 4 representative story contents, which is a synthesis through perception from data collection, interviews, and field visits. The researcher designed and produced 4 sets of jewelry to present the identity of each province. The results of the evaluation of jewelry prototypes by jewelry designers and jewelry consumers revealed that Jewelry developed under the BLEND strategy can well express the Lanna identity of the East. It is a concept development that creates new knowledge in jewelry design. Create value and value responding to the current economy as part of the utilization of cultural capital in developing the country.
Description: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/30165
Appears in Collections:VD-Research Report

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VD-Thanakit_J.pdf121.55 MBPDFView/Open


Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.