Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2565ขยะกำพร้า ขยะพลาสติกสุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2557การประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนสาธารณะในเมือง กรณีศึกษา : สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครวีระ ปะทะขีนัง; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2558ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้า กรณีศึกษา: คลองแสนแสบนลินี หนูเอียด; ธัญญาลักษณ์ รตนรณกร; โสภิดา ฉัตรเที่ยง; อำนาจ ไชยวงศ์; พรรษวัชร วรมิศร์; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; ชมชนก เลี้ยงวัณพร
2558การลดมลพิษทางเสียงด้วยแถบต้นไม้บนถนนอโศกมนตรีกชกร คชวิเศษ; นริศรา ไปยโพศรี; วรันรัชพร อรัญรัชชพิศาล; วรุฒ มั่นถึง; สิทธิโชค ชูบาล; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; ชูเดช โลศิริ
2558ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบางกะเจ้ากรรณิกา แว่นฟ้า; กฤษดา แตงสุวรรณ; จิรัฐิกาญจน์ เต็งน้อย; ฉัตรฑริกา กระเสาร์; ปฎิพัทต์ บริบูรณ์; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2558การหาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียนจิตรทิวา พิมพ์สุวรรณ; ชัยณรงค์ ปิงเมือง; ณัฐนันท์ จุยคำวงศ์; ณัฐวุฒิ เหมือนแก้ว; นัทธมน ขอนแก่น; ชูเดช โลศิริ
2558การศึกษารูปแบบทางพื้นที่ของการเกิดเหตุโจรกรรมรถยนต์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ปริญญา จันทร์งาม; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2558ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและตาแหน่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทิพยาพร นิลวิเชียร; มาฆ วจนะวิศาล; กัญญา ชื่นชม; สิรภพ พ้นภัย; หฤษฎ์ โคกผา
2558ผลกระทบจากการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ที่มีต่อชุมชน บริเวณด่านชายแดนตะวันตกของประเทศไทยสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; ปกรณ์ เมฆแสงสวย
2559การศึกษาแบบจำลองการขยายตัวของเมืองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครกัลป์ กลับแสง; วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล