Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 21 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-06-17การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่องานสืบสวนสอบสวน :กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสองสุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2014-09-10การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินในจังหวัดภูเก็ตวิชัย พันธนะหิรัญ; วสันต์ ออวัฒนา
2013-11-28การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุงวิชัย พันธนะหิรัญ; วัลลภา อินทรงค์
2013-11-28การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยทางทหารในจังหวัดยะลาวิชัย พันธนะหิรัญ; สถาพร มนต์ประภัสสร; กิตติ อิ่มใจ
2565ขยะกำพร้า ขยะพลาสติกสุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2557การประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนสาธารณะในเมือง กรณีศึกษา : สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครวีระ ปะทะขีนัง; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2558ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้า กรณีศึกษา: คลองแสนแสบนลินี หนูเอียด; ธัญญาลักษณ์ รตนรณกร; โสภิดา ฉัตรเที่ยง; อำนาจ ไชยวงศ์; พรรษวัชร วรมิศร์; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; ชมชนก เลี้ยงวัณพร
2558การลดมลพิษทางเสียงด้วยแถบต้นไม้บนถนนอโศกมนตรีกชกร คชวิเศษ; นริศรา ไปยโพศรี; วรันรัชพร อรัญรัชชพิศาล; วรุฒ มั่นถึง; สิทธิโชค ชูบาล; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; ชูเดช โลศิริ
2558ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบางกะเจ้ากรรณิกา แว่นฟ้า; กฤษดา แตงสุวรรณ; จิรัฐิกาญจน์ เต็งน้อย; ฉัตรฑริกา กระเสาร์; ปฎิพัทต์ บริบูรณ์; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2558การหาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียนจิตรทิวา พิมพ์สุวรรณ; ชัยณรงค์ ปิงเมือง; ณัฐนันท์ จุยคำวงศ์; ณัฐวุฒิ เหมือนแก้ว; นัทธมน ขอนแก่น; ชูเดช โลศิริ