Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.002 seconds).
Collection hits:
Collection Name
Math-Journal Article
Math-Technical Reports
Math-Theses
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์; ชุติวรรณ เพ็ญเพียร; ชญาภา ใจโปร่ง
2012-11-15กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อรพินท์ เจียระพงษ์ ;; อภิชัย บวรกิติวงศ์; ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ
2014-09-25ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องภาคตัดกรวยโดยใช้โปรแกรม C.a.R. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สายัณห์ โสธรโร; ขวัญ เพียซ้าย; วราวุธ บุตรรัตน์
2012-08-20การศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยึดหยุ่นเรื่องจำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ ;; รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; วรรณพร เลิศอาวาส
2012-08-20การศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยึดหยุ่นเรื่องเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมองรุ้งฟ้า จันท์จารุภรณ์ ;; ทรงชัย อักษรคิด; ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์
2014-08-28ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สายัณห์ โสธะโร; ขวัญ เพียซ้าย; วาสนา วงษาไชย
2014-09-25กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชั่น โดยใช้โปรแกรม C.a.R. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สายัณห์ โสธะโร; Sermsri Thaithae; เกวลิน เสน่หา