Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์; ชุติวรรณ เพ็ญเพียร; ชญาภา ใจโปร่ง
2012-08-21การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ฟังก์ชัน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่คงทนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการออกแบบย้อนกลับกับการเรียนรู้ตามสภาพจริงปิยวดี วงษ์ใหญ่; วิชัย วงษ์ใหญ่; ไพโรจน์ น่วมนุ่ม
2012-11-15กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อรพินท์ เจียระพงษ์ ;; อภิชัย บวรกิติวงศ์; ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ
2012-08-21กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์; รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; สุกัญญา หะยีสาและ