Geo-Conference paper : [16] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2565แนวทางการพัฒนาด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางความเชื่อและวัฒนธรรม ตามสุริยะปฏิทิน บนพื้นที่พระธาตุภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร ด้วยการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกัลยาณี กุลชัย; พีรชัย กุลชัย
2565ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีคุณภาพน้ำกับข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงหอยทะเล ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีอดุลวิทย์ ชูเชิด; ชูเดช โลศิริ; อสมาภรณ์ สิทธิ
2559การศึกษาแบบจำลองการขยายตัวของเมืองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครกัลป์ กลับแสง; วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
2559การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการหลบหนีเข้าเมืองและการขนย้ายยาเสพติดจังหวัดตากชัยพร ครรชิตาวรกุล; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา; ปกรณ์ เมฆแสงสวย
2559ผลการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะที่มีต่อทักษะการทำแผนที่ของนิสิตวิชาเอกภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสิริพร เกรียงไกรเพชร
2561การเข้าถึงระบบไร้เงินสดของผู้บริโภคย่านอโศกมนตรี กรณีศึกษา True Money Walletสิทธิพัฒน์ เปี่ยมใจสว่าง; พราวพิศุษฏ์ ศิริสุทธิ์; นภัสวี ตานีเทพ; ภัทรธิดา สามัคคี; สาวิตรี หล้าเรือง; สาวิตรี วรรณะ
2562การยกระดับด่านชายแดนต่อการเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้กับราชอาณาจักรกัมพูชาสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
2562การประเมินสภาพการจราจรจากข้อมูลสื่อสังคมอสมาภรณ์ สิทธิ
2557การประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนสาธารณะในเมือง กรณีศึกษา : สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครวีระ ปะทะขีนัง; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2558ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้า กรณีศึกษา: คลองแสนแสบนลินี หนูเอียด; ธัญญาลักษณ์ รตนรณกร; โสภิดา ฉัตรเที่ยง; อำนาจ ไชยวงศ์; พรรษวัชร วรมิศร์; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; ชมชนก เลี้ยงวัณพร
2558การลดมลพิษทางเสียงด้วยแถบต้นไม้บนถนนอโศกมนตรีกชกร คชวิเศษ; นริศรา ไปยโพศรี; วรันรัชพร อรัญรัชชพิศาล; วรุฒ มั่นถึง; สิทธิโชค ชูบาล; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; ชูเดช โลศิริ
2558ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบางกะเจ้ากรรณิกา แว่นฟ้า; กฤษดา แตงสุวรรณ; จิรัฐิกาญจน์ เต็งน้อย; ฉัตรฑริกา กระเสาร์; ปฎิพัทต์ บริบูรณ์; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2558การหาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียนจิตรทิวา พิมพ์สุวรรณ; ชัยณรงค์ ปิงเมือง; ณัฐนันท์ จุยคำวงศ์; ณัฐวุฒิ เหมือนแก้ว; นัทธมน ขอนแก่น; ชูเดช โลศิริ
2558การศึกษารูปแบบทางพื้นที่ของการเกิดเหตุโจรกรรมรถยนต์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ปริญญา จันทร์งาม; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2558ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและตาแหน่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทิพยาพร นิลวิเชียร; มาฆ วจนะวิศาล; กัญญา ชื่นชม; สิรภพ พ้นภัย; หฤษฎ์ โคกผา
2558ผลกระทบจากการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ที่มีต่อชุมชน บริเวณด่านชายแดนตะวันตกของประเทศไทยสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; ปกรณ์ เมฆแสงสวย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16