กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/27627
ชื่อเรื่อง: Comparison of efficacy and safety of intracoronary nicardipine and adenosine for fractional flow reserve assessment of coronary stenosis
ผู้แต่ง: Roongsangmanoon W.
Wongsoasup A.
Angkananard T.
Rattanajaruskul N.
Jirapattrathamrong S.
Keywords: Fractional flow reserve
Hyperemia
Nicardipine
วันที่เผยแพร่: 2022
สำนักพิมพ์: Elsevier Ireland Ltd
บทคัดย่อ: Background: Administration of intracoronary (IC) adenosine allows an easily feasible, inexpensive, and more rapid alternative method for fractional flow reserve (FFR). It is common practice in many centers worldwide. Nicardipine is a strong coronary vasodilator but its efficacy and safety for assessing FFR is not established. The purpose of present study was to compare the efficacy and safety of IC nicardipine and adenosine for assessing FFR. Methods: One hundred and fifty-nine patients with a total of 193 vessels undergoing clinically indicated FFR assessment of intermediate coronary stenoses were included. For the initial assessment of FFR, hyperemia was induced by an IC adenosine. After a washout period of 3 min, FFR was reassessed using 200 μg of IC nicardipine. Results: Hyperemic efficacy among two different stimuli was compared. The mean FFR with IC adenosine was 0.83 ± 0.09 and that with an IC nicardipine was 0.84 ± 0.09. The median FFR with an IC adenosine was 0.83 (0.78–0.91) and that with an IC nicardipine was 0.85 (0.79–0.91) (p-value 0.246). Both FFR values showed an excellent correlation (R2 = 0.982, p < 0.001). Nicardipine produced fewer changes in heart rate, less chest pain and less flushing than adenosine. Transient atrioventricular block occurred in 29 patients with IC adenosine and none with IC nicardipine. Conclusions: IC bolus injection of nicardipine could be introduced as a safe and practical alternative method of inducing hyperemia during FFR measurements. Compared to IC adenosine, IC nicardipine has a similar hyperemic efficacy and excellent side-effect profile. © 2022 Elsevier B.V.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85127745265&doi=10.1016%2fj.ijcard.2022.04.008&partnerID=40&md5=76f7e003764804dc0f378b004064aa92
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/27627
ISSN: 1675273
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 2022

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น